Xeral

O presente sitio web é propiedade e está xestionado pola FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA, entidade sen ánimo de lucro, declarada de interese galego por Orde do 28 de setembro de 2001 e rexistrada no Rexistro Único de Fundacións de Interese Gallego da Xunta de Galicia co numero 2001/27, cuxos datos completos son os seguintes:

Enderezo: Praza María Pita 17- 15001 A Coruña
CIF: G15798655
Tfno.: 981223927
E-mail: paideia@paideia.es

Obxecto

Fundación Paideia Galiza pon ao dispor dos usuarios este sitio web: www.cartadesantiago.com, co obxectivo de dar a coñecer o foro de discusión organizado conxuntamente por Fundación Paideia Galiza e a Xunta de Galicia no marco do Xacobeo 21-22.

O acceso ao sitio web é gratuíto salvo o custo de conexión a internet fornecido polo provedor de acceso contratado polo usuario.

Responsabilidade

Fundación Paideia Galiza exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

A pesar de adoptar todas as precaucións necesarias para proporcionar informacións actuais e exactas no sitio web, Fundación Paideia Galiza non pode garantir a actualización de toda a información facilitada nin a ausencia de erros ou omisións na páxina web, así mesmo, tampouco se pode garantir a ausencia de virus informáticos, ou de calquera outro compoñente ou condición prexudicial na páxina web.

Fundación Paideia Galiza non pode garantir que a dispoñibilidade do servizo sexa continua e ininterrompida en todo momento, debido á posibilidade de que aparezan problemas técnicos na rede, prestadores de servizos de telecomunicacións, avarías etc. O usuario recoñece e acepta que o acceso e uso do sitio web e/ou dos Contidos incluídos no mesmo ten lugar libre e conscientemente, baixo a súa exclusiva responsabilidade. O acceso ao sitio web e/ou aos contidos incluídos no mesmo non implica ningún tipo de garantía respecto a a idoneidade do portal e/ou dos contidos incluídos no mesmo para fins particulares ou específicos dos usuarios.

Fundación Paideia Galiza resérvase a facultade de actualizar ou modificar en calquera momento, e sen necesidade de aviso previo estas condicións legais, así como a información contida no sitio web.

Ligazóns a outros sitios web

Salvo autorización expresa por escrito, non se permite o establecemento de dispositivos técnicos de ligazón que desde páxinas de terceiros dean acceso directo ás páxinas de Fundación Paideia Galiza.

Este portal web pode conter dispositivos técnicos de ligazón( s) a páxinas externas sobre as cales Fundación Paideia Galiza, non se responsabiliza en ningún caso nin respecto dos contidos nin respecto de calquera outro aspecto relacionado coas devanditas páxinas ou o seu acceso.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos deste portal web, marcas, deseños, logos, material sonoro audiovisual, fotográfico ou calquera outros signos ou elementos susceptibles de protección por dereitos de propiedade intelectual e industrial que formen parte do presente sitio web son propiedade de Fundación Paideia Galiza ou de terceiros que autorizaron debidamente a súa inclusión no mesmo e que figuran como autores ou titulares dos dereitos.

En ningún caso entenderase que se concede licenza algunha ou se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos, nin se confire ningún dereito, e en especial, de explotación, reprodución, distribución, transformación ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa autorización expresa e por escrito do seu titular.

Protección de datos de carácter persoal

Fundación Paideia Galiza na súa condición de responsable de tratamento, infórmalle que os datos solicitados no sitio web serán tratados conforme á lexislación en materia de protección de datos, e particularmente conforme ao disposto en Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril.

A finalidade do tratamento é a de xestionar os contactos da entidade, o que inclúe o envío de información, resolución de consultas, petición de información ou calquera cuestión relacionada co evento Carta de Santiago.

As categorías de datos que serán incluídos nos ficheiros pertencentes á Fundación corresponderán a datos de identificación e enderezos electrónicos. Estes datos serán tratados durante o tempo que dure a relación establecida coa entidade ou ata que vostede exercite os seus dereitos de baixa ou supresión.

A Fundación cumpre coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, comprometéndose a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade descrita, estando lexitimada polo consentimento que expresamente nos outorga ao aceptar estas condicións. Este consentimento pódeo retirar vostede en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento con carácter previo á súa retirada.

Os seus datos non serán transferidos nin cedidos a terceiros fóra dos casos expresamente previstos en materia de protección de datos ou baixo o seu consentimento expreso.

Fundación Paideia Galiza infórmalle que pode exercitar os seus dereitos de acceso aos datos, rectificación ou supresión, limitación do seu tratamento, oposición ao mesmo, así como a portabilidad dos seus datos, dirixíndose a Fundación Paideia Galiza, Praza de María Pita 17, 15001 A Coruña, ou á dirección de correo electrónico protecciondedatos@paideia.es, achegando fotocopia do seu DNI.

Infórmaselle tamén que ten dereito a presentar a correspondente reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.